o buldogu...                        FCI standard      AKC standard
 

Zgodovina

Tako buldog kot mastif naj bi izvirala iz izumrle pasme, imenovane alaunt (alan, alant). Alaunta so opisovali kot izredno mo?nega in pogumnega psa za lovljenje levov in medvedov.

Te �iroko?eljustne pse Britancev so poznali in ob?udovali tako Rimljani kot �panci, tako ljudske mno�ice kot plemi?i in vladarji.

Ime bulldog se prvi? pojavi leta 1631, ko so na britanskem otoku �e ve? desetletij mno�ice vriskale ob pogledih na ?okatega buldoga nasproti biku.

Ko je v 19. stoletju pre�la v veljavo zakonska prepoved organiziranja iger z biki, je tej najbolj priljubljeni pasmi na britanskem oto?ju �e resno grozilo izumrtje. Buldoga je obdr�ala pri �ivljenju le �e pe�?ica dru�in, ki so ga imele rade takega le zaradi njega samega in v njem na�le, tako kot to opa�amo tudi danes, izjemnega ljubljen?ka in spremljevalca zase ter ne�nega, potrpe�ljivega, zvestega za�?itnika in tovari�a v igri za otroke.

In tako je po?asi nastal buldog, kot ga poznamo zdaj, ko krasi najdragocenej�a vozila, zadovoljno smr?i v dnevni sobi, se bla�eno smehlja, ko najmlaj�i ?lani dru�ine ska?ejo po njem, ko spokojno dremlje sredi vsega tru�?a in direndaja razstave.

Buldog je ena izmed najbolj miroljubnih, ne�nih in dru�abnih pasem, �e zdale? ni tako hudoben, kot se na prvi pogled zdi nepou?enim. Njegova prav posebna odlika pa je izjemna prilagodljivost omejitvam doma?ega �ivljenja. Je tih in dostojanstven, tovari�ki, v ?ast mu je tudi staro aristokratsko poreklo, kateremu z lahkoto sledimo ve? generacij v preteklost. Veliko bi nas bilo zelo ponosnih, ?e bi svoje prednike poznali tako dobro, kot poznamo prednike na�ih buldogov.

Buldog je verjetno najbolj ljube?a izmed pasem. ?e le lahko sedi v naro?ju svojega lastnika in ga ta �e gladi, je zadovoljen kot dojen?ek v rokah svojih star�ev. Svojemu buldogu poklonite morje ljubezni, pogosto ga stisnite k sebi - to mu pomeni vse na svetu, rad ima, ?e ga ima kdo rad. Nekaj dodatnih trepljajev in nekaj dodatnih prijaznih besed iz nobenega posebnega razloga, le zato ker je pa? va� pes, ga bo osre?ilo. Bolj ko boste osre?ili svojega buldoga, ve? sre?e bo ta poklonil tudi vam.

Britanci pravijo, da buldog predstavlja njihov narodni karakter. Je resen, zanesljiv, nekoliko ravnodu�en in izredno pogumen. S kratkim hrbtom in zelo �irokim prsnim ko�em se zdi kvadratne oblike. Glava je njegova posebnost s svojimi gubami in globokimi vdrtinami. Glava naj bo po obsegu pri prednjem delu u�es enaka vi�ini psa pri ple?eh. Med u�esi naj bo lobanja plo�?ata in ne okrogla. ?eljusti naj bodo �iroke in kvadratne, spodnja naj znatno moli pred zgornjo in naj bo zavita navzgor. Velik smr?ek naj bo potisnjen nazaj skoraj med o?i, ki stojijo �iroko narazen, uhlja visoko na glavi naj bosta majhna in tanka, pravilna lega u�es naj bo v obliki vrtnice. Krepki prednji taci sta �iroko narazen, razvoj podlakti da videz uslo?enosti, vendar morajo biti kosti ravne, saj skrivljene noge psu kvarijo gibanje. Hrbet, kratek in mo?an, naj bo zelo �irok pri ple?eh in zo�en pri ledjih. Rep je nasajen nizko in nosi naj ga obrnjenega proti tlom.

 
FCI Kinoloska zveza Slovenije